Regulamin

§ 1 1. Nie naruszając postanowień statutu MKS Oceanik Ostrzeszów przyjęcie dziecka do sekcji pływackiej klubu następuje po: pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu umiejętności pływackich:           - kraul na piersiach;           - kraul na grzbiecie;           - żabka. wypełnieniu i złożeniu u trenera          - karty rejestracyjnej na treningi pływackie dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez MKS Oceanik Ostrzeszów              2. Przyjęcie dziecka do sekcji pływackiej MKS Oceanik Ostrzeszów wiąże się z wnoszeniem comiesięcznych składek klubowych, o których mowa w § 2 regulaminu.   3. O rezygnacji z członkostwa w sekcji pływackiej MKS Oceanik Ostrzeszów rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić Zarząd klubu na piśmie najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca  poprzedzającego  miesiąc, od którego dziecko nie będzie już członkiem sekcji. Powiadomienie, o rezygnacji z członkostwa można złożyć do Zarządu Klubu w jednej z niżej wymienionych form:        a)   za pośrednictwem trenera,      b)   przesłać listem poleconym na adres klubu.   4. W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w ust. 3 rodzic (opiekun prawny) zobowiązany   jest   do   uiszczania   comiesięcznych   składek   członkowskich    w  wysokości określonej w § 2 do czasu powiadomienia o rezygnacji z członkostwa. § 2   1. Składki   członkowskie   są   stałe,   niezależnie   od   ilości   zajęć   w   miesiącu   oraz   faktycznych obecności dziecka na zajęciach i wynoszą:   a)  w miesiącach I – VI oraz IX – XII - 100 zł miesięcznie, b)  w miesiącach VII – VIII – 0 zł.   2.  Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie na drodze uchwały Zarządu Klubu. Składki w zmienionej wysokości obowiązują począwszy od drugiego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym uchwała o zmianie wysokości składki została ogłoszona.  Ogłoszenie uchwały następuje poprzez powiadomienie słowne rodziców oraz zamieszczenie jej treści na stronie internetowej klubu.   3.   Składki członkowskie należy wpłacać u trenerów przed każdym treningiem lub drogą elektroniczną na konto klubu  do 10. dnia każdego miesiąca. Za datę wniesienia składki uważa się datę wpływu środków na konto klubu:   Bank Zachodni WBK nr konta: 60 1090 1173 0000 0001 1594 6772 w tytule: IMIĘ i NAZWISKO ZAWODNIKA - składka członkowska za miesiąc ........ 4.   W   przypadku   nie   wniesienia   składki   członkowskiej   w   terminie,   z   zastrzeżeniem   ust.   6 dziecko może zostać niedopuszczone do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.   5.  W   uzasadnionych   przypadkach   na   podstawie   pisemnego   wniosku   Zarząd   klubu   może umorzyć  składekę członkowską.   § 3   1. Pieniądze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności na:   a)  wejście na pływalnię; b)  wynagrodzenie trenerów;c) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia treningu pływackiego; d)  zakup strojów sportowych dla zawodników klubu; e)  opłaty   statutowe   w   Polskim   Związku   Pływackim   oraz   Wielkopolskim     Okręgowym Związku Pływackim; f)   dofinansowanie udziału dzieci na zawodach - transport; g)  opłaty biurowe i administrację klubu.   2.  O wysokości dofinansowania udziału dzieci na zawodach decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały. Kwota dofinansowania uzależniona jest od rangi zawodów.   § 4   1.   Zawodnik sekcji pływackiej MKS Oceanik Ostrzeszów zobowiązany jest w szczególności do:   a)   przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie Krytej Pływalni                   Oceanik b)    kulturalnego zachowania się na terenie pływalni; c)   kulturalnego   zachowania   się   wobec   trenerów,   kolegów   i   koleżanek   z                   sekcji, wszystkich pracowników pływalni oraz pozostałych osób; d)  kulturalnego zachowania się na zawodach pływackich; e)  wykonywania poleceń wydanych przez trenera; f)    rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach; g)  informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.); h)  uzyskania zgody trenera na każdorazowe  opuszczenie niecki basenu (wyjście do łazienki, szatni itp.); i)   dbania o sprzęt sportowy; j)   posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju do pływania; k)   udziału w zawodach, do których został wytypowany przez trenera; l)    występowania na zawodach w stroju klubowym (koszulka, dresy klubowe); m) godnego reprezentowania klubu na zewnątrz.   2. Trenerzy   sekcji   mogą   wyciągnąć   konsekwencje   wobec   zawodników   naruszających obowiązki określone w ust. 1 poprzez: a)  upomnienie, b)  upomnienie przy całej grupie, c)  upomnienie w obecności rodzica, d)  usunięcie zawodnika z zajęć, e)  niezgłoszenie zawodnika do zawodów, f)   wycofanie zawodnika ze startu w zawodach, z konsekwencjami finansowymi z tego      wynikającymi, g)  złożenie do Zarządu klubu wniosku o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika.   § 5   Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do:   a)  informowania trenerów sekcji o nieobecności zawodnika na treningu-treningach     (np. z powodu choroby); b)  kontrolowania zachowania dziecka na zajęciach.   § 6 Zarząd Klubu zobowiązuje wszystkich zawodników do posiadania ważnych badań lekarskich poświadczonych przez lekarza sportowego.   § 7   Zmiana  barw  klubowych  możliwa  jest  tylko  w  terminie  1 września - 31 grudnia  zgodnie z uchwałą   PZP.  W  przypadku   zrezygnowania   z  reprezentowania   barw  klubowych  poza   tym terminem zawodnik nie może reprezentować innego klubu w danym sezonie.

ZARZĄD KLUBU

Paweł Gilar

Nina Burghardt

Przemysław Kantecki